Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, район „Илинден”, ул. „Нейчо Цанов” 172, гр. София, Столична община, с възложител „ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за :„Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, район „Илинден”, ул. „Нейчо Цанов” 172, гр. София, Столична община, с възложител „ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София,1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

21.01.2021