Функции на СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА:

 • Служителят по сигурността на информацията прилага изискванията за защита на класифицираната информация и контролира тяхното спазване.
 • Отговаря за защита на информацията.
 • В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация уведомява незабавно ДКСИ и предприема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици.
 • Предоставя информацията по чл.10, ал.1, т.2, чл.11, ал.4, т.6 и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за класифицираната информация
 • Прилага правилата относно видовете защита на класифицирана информация.
 • Разработва план за охрана на Столичната община чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение.
 • Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите.
 • Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ.
 • Осъществява процедура по обикновеното проучване в рамките на Столична община и води регистър на проучените лица.
 • Уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация.
 • Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения.
 • Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ.
 • Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията.
 • Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение.
 • Организира и провежда обучението на служителите в Столичната община в областта на защитата на класифицираната информация.
 • Отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация.
 • Отговаря за отчетността и съхраняването на материалите, съдържащи класифицирана информация, намиращи се в машинописни, размножителни и чертожни бюра, печатници, фотолаборатории, хранилища и др.
 • Съхранява списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация.
 • Следи за сроковете за защита на класифицираната информация.
 • Организира своевременното предаване в архива на материалите с премахнато ниво на класификация.
 • Предлага конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участва в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация.
 • Отговаря за временното съхранение на печатите и щемпелите при осъществяване на процедурата по изработване, подмяна, връщане и унищожаване на печатите и щемпелите на районните администрации, общинските предприятия и самостоятелни структури на Столична община.