Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: "ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. “Цариградско шосе" – Караулката“: заличаване на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ-2569, 2572, 9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв. 1а, нов УПИ ХХП1 – „За...

29.05.2019

Район "Средец" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община

27.05.2019

Район "Искър" обявява обществено обсъждане на ПУП - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. "Дружба - 1-3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част" в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген", ул. „Обиколна“, заедно е план-схеми и...

27.05.2019

Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община

27.05.2019

Район "Лозенец" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община

27.05.2019

Район „Младост” обявява обществено обсъждане на: "Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“, подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул....

22.05.2019

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за: „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПРЗ, идеен нивелетен проект, план-схеми на част Електроснабдяване, част Водоснабдяване и канализация и пазарни оценки по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, квартали 46 А част, 56, 46 В, 57, 58, 59, 63 част, 62 част, 61 част, улица от о.т. 284 – о.т. 289 – о.т. 294 – о.т. 295 до о.т. 265 и кв. 55, м. „...

21.05.2019

Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“

08.05.2019

Район „Кремиковци“ обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план - „Изменение на план за регулация и застрояване”, „за озеленяване“, „за парк“, “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“, и „Изменение на план за улична регулация“ на задънени улици"

02.05.2019

Район „Кремиковци” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПП), за обект: „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилище „Бухово“, район „Кремиковци“

02.05.2019

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...