Район „Кремиковци” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПП), за обект: „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилище „Бухово“, район „Кремиковци“

Район „Кремиковци” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПП), за обект: „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на хвостохранилище „Бухово“, район „Кремиковци“.

Заповед № РКР19-РД09-72/24.04.2019 г. 

02.05.2019