Район „Кремиковци“ обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план за обект: "Шоурум и автосервиз, складове и офиси "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото - Пфое" ЕООД с изгребна яма, сондажен кладенец и ПП резервоар

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Кремиковци“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. съобщава, че е издадена Заповед № РКР19-РД09-70/22.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за  подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура подземна кабелна линия – средно напрежение 20kV за обезпечаване на нов трафопост за обект: "Шоурум и автосервиз, складове и офиси "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото – Пфое" ЕООД с изгребна яма, сондажен кладенец и ПП резервоар, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м. "Могилите", кв. "Враждебна", район "Кремиковци", което ще се проведе чрез представяне на проекта на 30.04.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 13.05.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед № РКР19-РД09-70/22.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци”

 

 

 

 

23.04.2019