Район „Кремиковци“ обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план - „Изменение на план за регулация и застрояване”, „за озеленяване“, „за парк“, “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“, и „Изменение на план за улична регулация“ на задънени улици"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Кремиковци“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. съобщава, че е издадена Заповед № РКР19-РД09-75/30.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за  подробен устройствен план - „Изменение на план за регулация и застрояване”(ИПРЗ) за УПИ I – „за озеленяване“, УПИ II-379, ПИ с идентификатор 68134.8400.378 по КККР, кв. 21, УПИ „за парк“, кв. 52, за образуване на нови УПИ I-378 – “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“ и УПИ VIII – „за озеленяване“, кв. 21, м. „кв. "Челопечене”, р-н „Кремиковци”; „Изменение на план за улична регулация“(ИПУР) на задънени улици – от о.т. 3а до о.т. 3б и продължаване на задънена улица от о.т. 115а до о.т. 115б, м. „кв. "Челопечене”, р-н „Кремиковци”, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 16.05.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 06.06.2019 г. от от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б.

Заповед № РКР19-РД09-75/30.04.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци”


Обяснителна записка
Протокол от заключителна дискусия
Протокол
Протокол на РЕСУТ
Графична част

 

 

 

02.05.2019