Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф160 РЕ по ул. „Банско шосе“ от съществуващ водопровод Ф160 РЕ до СВО за водоснабдяване

05.07.2022

Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР), което води до изменение на плана за застрояване (ИПЗ)

05.07.2022

Район „Овча купел“ обявява обществено обсъждане на проект „План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино, район „Овча купел“, СО, до гр. Перник“

30.06.2022

Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи в парк „Владимир Заимов“

27.06.2022

Район „Триадица“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Проект на транспортна схема за промяна на организацията на движението по улиците в ж.к. „Гоце Делчев“

24.06.2022

Район „Младост“ обявява обществено обсъждане на: Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ – СО

24.06.2022

Район "Банкя" съобщава за провеждане на обществено обсъждане за изготвен проект за „ПУП – Изменение на план за регулация – ИПР на улица в участъка от о.т. 149а до о.т. 149в, на УПИ I – “за озеленяване“ и УПИ IX – „за парк“, кв. 7, местност „ гр. Банкя“ – кв. "Девети септември“ и създаване на сервитути за отливни канали и план – схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“

21.06.2022

Район „Овча купел“ – СО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-203/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ИПУР с изменение на границите на кв. 231“а“ и създаване на нови кв. 231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв. 231“а“ и нов кв. 231“б“ по плана на м. “Цар Борис ІІІ – 2 ч."

21.06.2022

Район „Овча купел“ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-204/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“

15.06.2022

Район „Подуяне” обявява обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“

10.06.2022

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...