Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) за УПИ I – „за магазини и озеленяване“ и УПИ VIII – „за ЖС“, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.101 и о.т.104, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част Топлоснабдяване, СО – район „Люлин“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-521/08.12.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) за УПИ I – „за магазини и озеленяване“ и УПИ VIII – „за ЖС“, ПИ с идентификатори 68134.4360.399 и 68134.4360.400 по КККР, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 101 и о.т. 104, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част Топлоснабдяване, СО – район „Люлин“.

Представянето на проекта да се проведе на 14.12.2023г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".

В срок до 17:00 ч. на 05.01.2024г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23. Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 11.01.2024 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3".

Обявлението и Заповед № РЛН23-РД09-521/08.12.2023 г. са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/ за сведение.


Заповед № РЛН23-РД09-521/08.12.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“


КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН":
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

08.12.2023