Район „Красно село“ обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ IV-1139 “за обществено обслужване и бензиностанция” за промяна предназначението в „за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“ и изменение на плана на застрояване на УПИ IV, кв. 45, м. „ж.к. Бели брези“

ОБЯВЛЕНИЕ
CO – РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НТНПОООПРУТСО), приложено ви изпращаме копие от Заповед № РКС23-РА50-5/07.11.2023 г. на кмета на район „Красно село“ – CO за провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ IV-1139 “за обществено обслужване и бензиностанция” за промяна предназначението в „за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“ и изменение на плана на застрояване на УПИ IV, кв. 45, м. „ж.к. "Бели брези".

Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на район "Красно село" и се подават във фронтофиса на район "Красно село" в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта.

Представянето на проекта ще се проведе на 16.11.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на район "Красно село" – бул. "Цар Борис III" № 124, зала на II етаж.
 

Заповед № РИС23-PА50-5/07.11.2023 г. на кмета на район „Красно село”.

​​​​​​
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
ВрИД Кмет на район "Красно село"

07.11.2023