Район „Триадица“ обявява обществено обсъждане на: „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Гоце Делчев", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П. Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. бл. 261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че  във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.,  е издадена Заповед № РТР23-РД56-2862/29.12.2023 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на: „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Гоце Делчев", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П. Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. бл. 261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“.

Представянето на проекта ще се проведе на 16.01.2024 г. от 18:30 часа в Ученически стол на 104. ОУ "Захари Стоянов", вход откъм ул. "Славовица", гр. София, район „Триадица“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 27.02.2024 г. от 18:30 часа в Ученически стол на 104. ОУ "Захари Стоянов", вход откъм ул. "Славовица", гр. София, район „Триадица“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община –  район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


Приложение:
Заповед № РТР23-РД56-2862/29.12.2023 г. на кмета на район  „Триадица“

Проекти:
Проект на почасово паркиране кв. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1
Проект на почасово паркиране кв. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 2
Проект на почасово паркиране кв. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 3

02.01.2024