Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за: „ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-„за жп район“ и УПИ IV-„за санаториален парк и супермаркет" относно ПИ с идентификатор 02659.2195.2876 по КККР, за създаване на нов УПИ VII-2876-„за ЖС" и УПИ VIII-2876-„за ЖС“ ИПУР при о.т.66, за създаване на алея за обслужване на р. Банска, р-н "Банкя"

Публикувано на 18.01.2024 г.

Заповед № РД 09-51/18.01.2024 г. на кмета на район "Банкя" за поправка на фактическа грешка, допусната в Заповед № РД 09-13/09.01.2024 г., издадена от кмета на Столична община – район „Банкя”.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен Съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-13/09.01.2024 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен Проект за: „ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-„за жп район“ и УПИ IV-„за санаториален парк и супермаркет" по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2195.2876 по КККР, за създаване на нов УПИ VII-2876-„за ЖС" и УПИ VIII-2876-„ за ЖС“ ИПУР при о.т.66, за създаване на алея за обслужване на р. Банска, във връзка с което се образува изменение УПИ XI-„за корекция на р. Банска, озеленяване“, кв. 81ж, м. гр. Банкя-ЦГЧ, район „Банкя", разрешен със Заповед № РА 50-600/22.06.2022 г. на главен архитект на СО.

Представянето на проекта ще се състои на 22.01.2024 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч.  на 02.02.2024 г., не се разглеждат.

С проекта за изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 05.02.2024 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед № РД 09-13/09.01.2024 г. на кмета на район "Банкя"

12.01.2024