Заглавие Дата на публикуване
Проект на Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година 17.02.2016
Проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води 05.02.2016
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 28.01.2016
Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г. 22.12.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 07.12.2015
Проект на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/ 25.11.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община 16.11.2015
Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016 г. 16.11.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община 12.11.2015
Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП, във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столична община 08.07.2015