Заглавие Дата на публикуване
Проект за промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС 27.06.2016
Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 27.06.2016
Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община 20.06.2016
Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО 09.05.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО 05.05.2016
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община 15.04.2016
Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет 06.04.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 30.03.2016
Предложение за Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г. 12.03.2016
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на СОС 07.03.2016