Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г. 14.09.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги Асистенти за независим живот 13.09.2016
Проект на Нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания 29.07.2016
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация 28.07.2016
Проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години 26.07.2016
Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 14.07.2016
Проект за промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г. 07.07.2016
Проект на Правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание 1л. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН) 05.07.2016
Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт 28.06.2016
Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 27.06.2016