Заглавие Дата на публикуване
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие" 19.01.2017
Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 11.01.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в ТД 16.12.2016
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община 30.11.2016
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО 28.11.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения 21.11.2016
Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. 18.11.2016
Проект на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и отмяна на действащата такава, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичния общински съвет 31.10.2016
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г. 12.10.2016
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06 г. 14.09.2016