Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Публикувано на 7.08.2017 г.

Вносител: Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане  на  Програма  за  оползотворяване  на  хидротермалните ресурси  от  находищата  на  минерални  води  на  територията  на  Столична  община  и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Публикувано на 12.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

 


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г.

Публикувано на 10.07.2017 г.

Вносител: Доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъление и отчитане на бюджета на Столична община.

Публикувано на 27.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение