Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на 23.06.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община.
 

Доклад и проект за решение


Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Силвия Христова - председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба; Искра Ангелова и Ботьо Ботев - общински съветници

Доклад и проект за решение


Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г., доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 1.05.2012г., изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.


Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Живка Новкова - общински съветници и Дончо Барбалов - зам. кмет на СО

Доклад и проект за решение