ВАЖНО:

  • При одобрен проект за финансиране спортните клубове изготвят и представят актуализирани финансови планове съобразно размера на одобрените с Решение на Столичен общински съвет средства по дейности – в срок от 5 (пет) дни от влизане в сила на Решението на Столичен общински съвет и публикуването му на електронния портал на Столична община, страница на дирекция „Спорт и младежки дейности“. Документите се регистрират в деловодството на Столична община, на хартиен носител.
  • При финансиране на дейност „Наеми и консумативи за спортна база“, за сключване на договор между Столична община и спортния клуб, допълнително се представят: копие на документи за собственост, действащи договори за ползване или наем на спортен обект на територията на Столична община (срокът на договора следва да обхваща задължително и периода на дейностите по проекта, съгласно представения актуализиран финансов план, неразделна част от Договор);

  1. Бланка – Заявление за Актуализиран финансов план съгласно одобрени средства за финансиране по Подпрограмата за 2024 г. (файл – excel)
  2. Бланка – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности за 2024 г. (файл – excel)
  3. ПРАВИЛА за отчитане и верификация на разходите по Подпрограма за развитие на ДЮС (файл – word)
  4. Бланка – Заявление и Формуляр за съдържателен отчет за 2024 г. (файл – word)
  5. Бланка – Приложение към Формуляр за съдържателен отчет – ФИНАНСОВ ОТЧЕТ по дейности за 2024 г. (файл – excel)
  6. Бланка – Декларация за липса на двойно финансиране (файл – word)
  7. Бланка – Формуляр за Мониторинг за 2024 г. (файл – word)
  8. Бланка – Заявление за промяна в дейности и Финансов план – 2024 г. (файл – word)