ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):

ВАЖНО:

 • При одобрен проект за финансиране спортните клубове изготвят и представят актуализирани финансови планове съобразно размера на одобрените с Решение на Столичен общински съвет средства по дейности – в срок от 5 (пет) дни от влизане в сила на Решението на Столичен общински съвет и публикуването му на електронния портал на Столична община, страница на дирекция „Спорт и младежки дейности“. Документите се регистрират в деловодството на Столична община, на хартиен носител.

При финансиране на дейност „Наеми, консумативи за спортна база“, към Актуализирания финансов план се представят документи за собственост, действащи договори за ползване или наем на спортен обект на територията на Столична община (срокът на договора следва да обхваща и периода на дейностите по проекта съгласно обявена Процедура).
 

 1. Решение № 552 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет за утвърждаване и финансиране на дейности за 2023 г.
 2. Приложение към Решение № 552
 3. Проект на договор по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г.
 4. Бланка – Заявление за Актуализиран финансов план съгласно одобрени средства за финансиране по Подпрограмата (файл – excel.)
 5. Бланка – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл – excel.)
 6. ПРАВИЛА за отчитане и верификация на разходите по Подпрограма за развитие на ДЮС (файл – word.)
 7. Бланка – Заявление и Формуляр за съдържателен отчет (файл- word.)
 8. Бланка – Приложение към Формуляр за съдържателен отчет – ФИНАНСОВ ОТЧЕТ по дейности (файл – excel.)
 9. Бланка – Декларация за липса на двойно финансиране (файл – word.)
 10. Бланка – Формуляр за Мониторинг за 2023 г. (файл – word.)
 11. Бланка –  Заявление за промяна в дейности и Финансов план – 2023 г. (файл – word.)