Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.

 

Публикувано на 18.09.2020 г.


Публикувано на 20.08.2020 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане
на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

Председателят на Столичния общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе онлайн на 31 август 2020 г. от 16:00 ч. и може да бъде проследено във фейсбук страницата на Столичния общински съвет.

По време на обсъждането коментари и въпроси ще могат да се правят чрез фейсбук чата в социалната мрежа.

Становища, коментари и въпроси по отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на e-mail: obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg   до 28.08.2020 г., включително.

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2019 г.
 • Приложение № 1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите по бюджета от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.
 • Приложение № 2 – Сборен отчет за касовото изпълнение на разходите по бюджета по функции от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.
 • Приложение № 3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на разходите по параграфи от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.
 • Приложение № 4 – Сборен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.
 • Приложение № 5 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2019 година
 • Приложение № 5.1. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на детски градини за 2019 г.
 • Приложение № 5.2. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на училища за 2019 г.
 • Приложение № 5.3. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2019 г.
 • Приложение № 6 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на Столична община
 • Приложение № 7 – Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.
 • Приложение № 8 – Списък на проекти, финансирани по програми на ЕС
 • Приложение № 9 – Одитен доклад на Сметната палата
 
Бюджет за 2019 г.
 

Публикувано на 06.02.2019 г.

1. Приложение за приходите
2. Приложение за разходите по функции
3. Приложение за бюджета на общинските предприятия
4. Капиталова програма за 2019 г.
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г.
6. Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2019 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)
7. Справка по чл. 39 от Закона за публичните финанси и чл. 11 на Закона за общинския дълг (3ОД)
8. Актуализирана бюджетна прогноза 2019 – 2021 г.
 

Публикувано на 20.11.2019 г.
 

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Столична община към 30.06.2019 г.

Приложение № 1 - Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.  
Приложение № 2 
Приложение № 3
Приложение № 4 - Справка за финансиране на райони за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
Приложение № 5 - Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи
Приложение № 6 - Размер на общинския дълг към 30.06.2019 г.
Приложение № 7 - Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.
Приложение № 7.1 - Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

 
 Отчети за 2019 г.
 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 14.03.2019
Отчет за 01.01. – 31.01.2019
Публикувано на 05.04.2019
Отчет за 01.01. – 28.02.2019
Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 31.03.2019
Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 30.04.2019
Публикувано на 08.07.2019
Отчет за 01.01. – 31.05.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 30.06.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 31.07.2019
Публикувано на 18.09.2019
Отчет за 01.01. – 31.08.2019
Публикувано на 20.11.2019
Отчет за 01.01. – 30.09.2019
Публикувано на 20.11.2019
Отчет за 01.01. – 31.10.2019
Публикувано на 17.02.2020
Отчет за 01.01. – 30.11.2019
Публикувано на 17.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.12.2019

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 14.03.2019
01.01. – 31.01.2019 – КСФ
01.01. – 31.01.2019 – РА
01.01. – 31.01.2019 – ДЕС
01.01. – 31.01.2019 – ДМП
01.01. – 31.01.2019 – Чужди средства

Публикувано на 05.04.2019
01.01. – 28.02.2019 – КСФ
01.01. – 28.02.2019 – РА
01.01. – 28.02.2019 – ДЕС
01.01. – 28.02.2019 – ДМП
01.01. – 28.02.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 31.03.2019 – КСФ
01.01. – 31.03.2019 – РА
01.01. – 31.03.2019 – ДЕС
01.01. – 31.03.2019 – ДМП
01.01. – 31.03.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 30.04.2019 – КСФ
01.01. – 30.04.2019 – РА
01.01. – 30.04.2019 – ДЕС
01.01. – 30.04.2019 – ДМП
01.01. – 30.04.2019 – Чужди средства

Публикувано на 08.07.2019
01.01. – 31.05.2019 – КСФ
01.01. – 31.05.2019 – РА
01.01. – 31.05.2019 – ДЕС
01.01. – 31.05.2019 – ДМП
01.01. – 31.05.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 30.06.2019 – КСФ
01.01. – 30.06.2019 – РА
01.01. – 30.06.2019 – ДЕС
01.01. – 30.06.2019 – ДМП
01.01. – 30.06.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 31.07.2019 – КСФ
01.01. – 31.07.2019 – РА
01.01. – 31.07.2019 – ДЕС
01.01. – 31.07.2019 – ДМП
01.01. – 31.07.2019 – Чужди средства
Публикувано на 18.09.2019
01.01. – 31.08.2019 – КСФ
01.01. – 31.08.2019 – РА
01.01. – 31.08.2019 – ДЕС
01.01. – 31.08.2019 – ДМП
01.01. – 31.08.2019 – Чужди средства
Публикувано на 20.11.2019
01.01. – 30.09.2019 – КСФ
01.01. – 30.09.2019 – РА
01.01. – 30.09.2019 – ДЕС
01.01. – 30.09.2019 – ДМП
01.01. – 30.09.2019 – Чужди средства
Публикувано на 20.11.2019
01.01. – 31.10.2019 – КСФ
01.01. – 31.10.2019 – РА
01.01. – 31.10.2019 – ДЕС
01.01. – 31.10.2019 – ДМП
01.01. – 31.10.2019 – Чужди средства
Публикувано на 17.02.2020
01.01. – 30.11.2019 – КСФ
01.01. – 30.11.2019 – РА
01.01. – 30.11.2019 – ДЕС
01.01. – 30.11.2019 – ДМП
01.01. – 30.11.2019 – Чужди средства
Публикувано на 17.02.2020
01.01. – 31.12.2019 – КСФ
01.01. – 31.12.2019 – РА
01.01. – 31.12.2019 – ДЕС
01.01. – 31.12.2019 – ДМП
01.01. – 31.12.2019 – Чужди средства
Проектобюджет за 2019 г.
 

Публикувано на 02.01.2019 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

кани столичната общественост на 11.01.2019 г. (петък) от 15.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2019 г.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 09.01.2019 г. включително.