ФУНКЦИИ НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА:
 

Чл. 12. (1) Служителят по сигурността на информацията следи за спазване на изискванията на ЗЗКИ и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация и изпълнява функцията на длъжностно лице по защита на личните данни съгласно GDPR и ЗЗЛД.

(2) Функции:

 1. Служителят по сигурността на информацията прилага изискванията за защита на класифицираната информация и контролира тяхното спазване.

 2. Отговаря за защита на информацията.

 3. В рамките на организационната единица се създава и поддържа отделно организационно звено – регистратура за класифицирана информация, отговорно за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на упълномощени лица на материали, съдържащи класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ.

 4. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация уведомява незабавно ДКСИ и предприема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици.

 5. Предоставя информацията по чл. 10, ал. 1, т. 2, чл. 11, ал. 4, т. 6 и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за класифицираната информация.

 6. Прилага правилата относно видовете защита на класифицирана информация.

 7. Разработва план за охрана на Столичната община чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение.

 8. Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите.

 9. Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ.

 10. Осъществява процедура по обикновеното проучване в рамките на Столична община и води Регистър на проучените лица.

 11. Уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация.

 12. Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения.

 13. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ.

 14. Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията.

 15. Разработва План за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение.

 16. Организира и провежда обучението на служителите в Столичната община в областта на защитата на класифицираната информация.

 17. Отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация.

 18. Отговаря за отчетността и съхраняването на материалите, съдържащи класифицирана информация, намиращи се в машинописни, размножителни и чертожни бюра, печатници, фотолаборатории, хранилища и др.

 19. Съхранява списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация.

 20. Следи за сроковете за защита на класифицираната информация.

 21. Организира своевременното предаване в архива на материалите с премахнато ниво на класификация.

 22. Предлага конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участва в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация.

 23. Отговаря за временното съхранение на печатите и щемпелите при осъществяване на процедурата по изработване, подмяна, връщане и унищожаване на печатите и щемпелите на районните администрации, общинските предприятия и самостоятелни структури на Столична община.

 24. Отговаря по заявления, свързани с обработката на личните данни от структурите на СО.

 25. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.