Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

Проектът е насочен към създаване на ефективен механизъм за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, чрез изпълнение на социално-психологически, възпитателни и творчески занимания с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Проект 242 „Да изразим себе си“

Роля на Столична община: Бенефициент
Срок за изпълнение: 17.06.2015 – 30.04.2016
Лице за контакт: координатор по проекта Боряна Тасева – ст. експерт в дирекция „Образование“, e-mail: boryana_taseva@abv.bg.

Партньори:

  • фондация  „Асоциация Анимус;
  • сдружение „Разнообразни и равни“

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“
За повече информация: http://bg06eeagrants.bg/ и http://www.eeagrants.bg