Проект "Грижа в дома в Столична община"

Столична община

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
 


Столична община изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект Столична община ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социалноздравен статус.

Основна цел на проекта е да се предостави услугата „Грижа в дома“ на територията на Столична община като почасова мобилна интегрирана здравносоциална услуга за период от 12 месеца на 1 530 потребители от целевата група, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – лица с увреждания и възрастни хора.

Услугата „Грижа в дома“ ще включва следните дейности:
- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
- превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания;
- доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) като допълваща дейност;
- обучение за необучен персонал.

Понастоящем се извършва подготовка за същинското предоставяне на услугата, което ще бъде възложено на доставчици от структурите на Столична община. Предвижда се обслужването на потребители да започне не по-късно от 1 юни 2023 г.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинансиране.

09.03.2023