Проект „Патронажна грижа+ в община Столична”


 

Публикувано на 23.11.2022 г.
 

Заключителна пресконференция

за проект

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“

 

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на 2 декември 2022 г. от 10:00 ч. в Областен информационен център – София, бул. „Витоша“, № 99.

Пресконференцията е във връзка с дейностите по проект

BG05M9OP001-6.002-0020-C01

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ -Компонент 2

 

Обща стойност на проекта: 6 747 020,42 лв.

Европейско финансиране (ЕСФ): 6 747 020,42 лв.

 

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.


​​​​​

Публикувано на 30.03.2022 г.


Удължаване на проект  „Патронажна грижа+  в община Столична”

 

На 11 март 2022 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Допълнително споразумение № 01 към Договор с рег. № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+” и процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа+ – Компонент 2“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. в изпълнение на проект „Патронажна грижа+  в община Столична ”.

 

Стойността на проекта за целия период на изпълнение по Компонент 1 и Компонент 2 е 10 120 530,63 лв. [Европейско финансиране (ЕСФ) – 10 120 530,63 лв.] и включва 2 основни дейности:

Д1 – Патронажна грижа;
Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа +  в община Столична” по Компонент 1 се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца от всеки доставчик на Столична община.

Срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 2 е 6 месеца, считано от деня, следващ крайната дата за изпълнение на съответната дейност по Компонент 1 включително за всеки отделен район на Столична община, но не по-късно от 30.06.2023.На 24 февруари 2021 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор с рег. № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Столична ”.

 

Обща стойност на проекта: 6 747 020, 42 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ чрез механизма REACT EU.

Европейско финансиране (ЕСФ) – 6 747 020,42 лв.

Периодът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 01.03.2021 г., и включва 2 основни дейности:

  1. Д1 – Патронажна грижа;

  2. Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Проектът предвижда в столицата да бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) ще могат да се възползват  следните целеви групи:
- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа +  в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Патронажната услуга ще се предоставя от персонал за помощ в дома и медицински персонал, които ще обслужват хората в техните домове, за да ги подпомогнат в ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки от тях. Този екип ще извършва реалната работа с ползвателите на услугата като им предоставят почасови  мобилни интегрирани здравно-социални грижи и услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда. Екипът ще бъде координиран от диспечери, които ще отговарят за планирането, координирането, оперативното изпълнение и гладкото протичане на ежедневните дейности при обслужването на хората, които ползват услугата.

Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Дейност 2 по проекта „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се предоставя в 90-те социални услуги, делегирани от  държавата дейност на територията на Столична община, които включват и тези, управлявани от неправителствени организации.

В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.

Чрез изпълнението на Проекта ще бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги, като за целта ще бъде включен допълнителен персонал – над 100 човека за подпомагане на служителите в услугите, делегирани от държавата дейности.

Ще бъдат въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Сред основните отговорности на назначените лица по „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.

Двете дейности по Проекта – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ – ще са с продължителност от 12 (дванадесет) месеца.

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

18.06.2021