Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15-0008-СО001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, КОМПОНЕНТ 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години», бюджетна линия BG051PO001-5.2.15. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 595 351,68 лева, а срокът за изпълнение е от 1 септември 2014 г. до 31 октомври 2015 г. След провеждане на конкурс бе избрана неправителствената организация – Фондация „За нашите деца”, която е партньор на Столична община по проекта.

Целите на проекта „Шанс за щастливо бъдеще“ е деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България, чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата, въвеждане на иновативни подходи и услуги за деинституционализация на децата и развитие на екипа за тяхното прилагане и изграждане и функциониране на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Столична община.

От месец януари 2015 г. по Проекта са разкрити и функционират - Семейно-консултативен център; Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0 до 7 години и  Център за майчино и детско здраве.