Заглавие Дата на публикуване
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД 13.05.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 10.05.2021
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт отдел „ОСДКСПП“ 21.04.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за заемане на длъжността юрисконсулт в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ 16.04.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 щатна бройка 14.04.2021
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 07.04.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Надежда" – 2 броя 31.03.2021
Район „Младост“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО – район „Младост“ 30.03.2021
Район "Връбница" обявява конкурс за началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение 19.03.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Изгрев" – 2 броя 18.03.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document