Заглавие Дата на публикуване
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 19.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” 14.02.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга - делегирана от държавата дейност - „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 11.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 04.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“ 04.02.2019