Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО” 27.05.2020
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Хуманитарни дейности” 26.05.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи работници озеленяване – косачи – на граждански договор 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи служители в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 15.05.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор 28.04.2020
Полезни връзки

 

Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Пречки за назначаване на държавния служител

Интегрирана информационна система на държавната администрация (Административен регистър)

Административен регистър – конкурси за незаети длъжности в държавната и общинска администрация

Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document