Заглавие Дата на публикуване
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 04.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“ 04.02.2019
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден (8 часа) на ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” по проект "Приеми ме 2015" 01.02.2019
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 29.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" „Дъга“ 25.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 25.01.2019
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ „Слънчоглед“ 22.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" „Светлини“ 22.01.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document