Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството” 20.07.2020
Район „Средец” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване” 06.07.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 06.07.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 22.06.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ 22.06.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 18.06.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Устройство на територията” 18.06.2020
Район "Подуяне" обявява конкурс за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 17.06.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността главен инженер 16.06.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 12.06.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document