Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ „Вълшебство“ 19.09.2018
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор 12.09.2018
Столична община – район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ 11.09.2018
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ 04.09.2018
Район „Надежда” обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността старши експерт „Бюджет“ в отдел „Финансова счетоводна дейности и човешки ресурси 03.09.2018
Район „Красно село” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” в район „Красно село” – Столична община 22.08.2018
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 17.08.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" (с приоритетни ползватели деца и/или младежи с диагноза епилепсия) 15.08.2018