Заглавие Дата на публикуване
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси" 09.07.2018
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 28.06.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ на територията на Столична община 28.06.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност 27.06.2018
Район "Възраждане" обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството" 20.06.2018
Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността секретар на район 18.06.2018
Район "Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” 18.06.2018
Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 18.06.2018