Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ 19.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ 19.01.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд” 15.01.2019
Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той е и главен юрисконсулт 10.01.2019
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения по Столична програма „Социални иновации“ 04.01.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“ 17.12.2018
Район „Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 17.12.2018
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“ 10.12.2018