Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община, специализиран за работа с деца от аутистичния спектър 21.11.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за секретар 14.11.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 01.10.2019
Район "Младост" обявява конкурс за началник-отдел в отдел “Екология” 26.09.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" на СО – район "Изгрев" 20.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт „Устройство на територията“ 16.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 16.09.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 16.09.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document