Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 04.02.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“ 04.02.2019
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден (8 часа) на ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” по проект "Приеми ме 2015" 01.02.2019
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 29.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" „Дъга“ 25.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 25.01.2019