Центрове за настаняване от семеен тип
Център за настаняване от семеен тип на деца с интелектуални затруднения, Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания ...

Центрове за работа с деца на улицата
Центрове за работа с деца на улицата в кв. "Факултета" и кв. "Надежда" ...

Комплекси за социални услуги
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Център за обществена подкрепа със звено "Майка и бебе" ...

Защитени жилища
Защитено жилище за лица с умствени затруднения, Защитено жилище за хора с психични увреждания ...

Преходни жилища
Преходно жилище "Делфини", Преходно жилище "Неофит Рилски", Преходно жилище "Захари Стоянов" ...

Наблюдавани жилища
Наблюдавано жилище за младежи, напускащи домове за деца, лишени от родителски грижи, Наблюдавано жилище за лица, напускащи социални институции "Шарената къща" ...