Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Георги Георгиев и Грети Стефанова)

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(20)/20.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Георги Георгиев –председател на Столичния общински съвет, Грети Стефанова – общински съветник
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(20)/20.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща:  desislava.mileva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(20)/20.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 21.01.2023 г.  до  20.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(20)/21.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;
 2. Проект на решение;
 3. Мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“; 
 • тел. за връзка 02/9377338;
 • ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 1. Симеон Ставрев – общински съветник от "Демократична България" (публикувано на 26.01.2023 г.)
 2. Живко Палачоров (публикувано на 30.01.2023 г.)
 3. Диана Ковачева – омбудсман на Република България (публикувано на 02.02.2023 г.)

Нов Проект на решение към Доклад № СОА21-ВК66-10032-(20)/21.01.2023 г., който обединява направените изменения и допълнения от страна на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, както и от Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет (Публикуван на 22.02.2023 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община – Доклад № СОА21-ВК66-10032-(20)/20.01.2023 г. (Публикувана на 22.02.2023 г.)