Обществени обсъждания по специални нормативни актове

Обществени обсъждания по специални нормативни актове, провеждани в случаите, когато в специален закон, както и отделна наредба за тях, е определено провеждането им като форма на обществена консултация, при отчитане на спецификите на различните видове обществени отношения, за които се отнасят. Приложените документи към всяко обсъждане дават информация относно темата, времето и мястото на провеждане на дебата, срока за подаване на становище до съответната администрация, както и инструкции за достъп до материалите.

Обществени консултации

Обществени консултации, провеждани по реда на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 15.09.2017 г.) при приемане на нормативни актове и стратегически документи на Столична община, както и определени с изрично решение на Столичен общински съвет/заповед на кмета на Столична община и други документи, за които да се проведе обществена консултация по реда на наредбата.