Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот в сграда – публична общинска собственост, представляващи 2 бр. терени със специфично конкурсно условие – за разполагане на вендинг автомати

14.01.2019

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на район „Искър“

11.01.2019

Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на район Надежда

11.01.2019

„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи върху недвижим имот, собственост на дружеството

07.01.2019

“ДКЦ 14 – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата

04.01.2019