„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи върху недвижим имот, собственост на дружеството

                                

                                        ОБЯВА  

„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, с РЗП (надземна) не по-малко от 722 кв. м и с РЗП (подземна) не по-малко от 157 кв. м, респ. общо РЗП не по-малко от 879 кв. м, върху недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VII-35 от кв. 70, местност „Лозенец III част”, с площ от 312 кв. м, изчислен по графични данни по плана на гр. София, одобрен със Заповед № РД-50-636/25.07.1995 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет и Заповед № РД-09-50-924/14.09.2005 г., находящ се в гр. София, район „Лозенец”, местност „Лозенец III част”, ул. „Яворец” № 5.

Минимална конкурсна цена на правото на строеж е:

- за надземната част – 845 028,00 (осемстотин и четиридесет и пет хиляди и двадесет и осем) лв., без ДДС, равняващи се на процент обезщетение в размер на 24% (двадесет и четири) от РЗП на новопостроената жилищна сграда;

- за подземната част – 128 627, 00 (сто двадесет и осем хиляди шестотин двадесет и седем) лв., без ДДС, равняващи се на процент в размер на 24% (двадесет и четири) от РЗП на новопостроените подземни гаражи или общо 973 655 (деветстотин седемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и пет) лв., без ДДС.

 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Заплащането на цената на правото на строеж се извършва с предоставяне правото на собственост на „Пазари Изток“ ЕАД на напълно завършени („до ключ“ – готови за ползване, включително с изпълнени довършителните работи) функционално обособени самостоятелни обекти в новопостроената и напълно завършена сграда, както и на самостоятелни обекти в напълно завършените подземни гаражи съобразно предложения от участника, обявен за спечелил конкурса, процент на обезщетение, който не може да е по-малък от 24% от общата (надземна и подземна) РЗП.

2. Право да участват в конкурса имат пълнолетни, дееспособни физически и юридически лица.

  • Участникът не трябва да има задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за данъци и задължителни здравно-осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата и Столична община, освен ако е допуснато отсрочване или разсрочване.

  • Участникът не трябва да е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация.

  • Участникът не трябва да е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия.

  • Участникът следва да притежава опит в проектирането на минимум пет нови многофункционални жилищни сгради през последните пет години, считано от крайната дата на подаване на предложения за участие – сградите следва да са въведени в експлоатация.

  • Участникът следва да разполага с необходимия екип от проектанти, в минимален състав, както следва:

- Ръководител на проектантски екип – архитект или еквивалент, който да е бил  ръководител поне на 1 (един) екип за проектиране на жилищна сграда;

- Проектант строителен инженер – конструкции – строителен инженер или еквивалент;

- Проектант по част „Водоснабдяване и канализация” – инженер ВиК или еквивалент;

- Проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация" – инженер ОВК или еквивалент;

- Проектант по част „Електрическа” – електроинженер или еквивалент;

- Проектант по част „Пожарна безопасност“ – висше образование, инженерна специалност  или еквивалент;

- Проектант с квалификация по част „План за безопасност и здраве” или еквивалент – висше образование, инженерна специалност или еквивалент;

- Проектант по част „Управление на отпадъците“ или еквивалент – висше образование, инженерна специалност  или еквивалент.

  • Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България най-малко за строежи 1. (първа) група, 3. (трета) катeгория.

  • Участникът следва да е изградил жилищни сгради (завършени с разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация) с обща разгърната застроена площ не по-малко от 50 000 кв. м.

  • За изпълнение на строително-монтажни работи участникът следва да разполага със следния екип:

- Технически ръководител на строежа: строителен инженер или строителен техник, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент; същият следва да е осъществявал функциите на технически ръководител при изграждането на най-малко 3 жилищни сгради, през последните 10 (десет) години, считано от датата на подаване на предложението;

- Експерт „Контрол по качеството“: строителен инженер или еквивалент, с правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ съответната правоспособност.


3. Цената на конкурсната документация е 500 (петстотин) лева с ДДС. Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. от 07.01.2019 г. до 08.02.2019 г. включително, в сграда на „Пазари Изток” ЕАД, с административен адрес: гр. София – 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9.

4. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5 (пет) % от общата цена на правото на строеж.

5. За записване на час за оглед: тел. 02/ 8705054 или GMS 0885 871 681, както и на адрес: гр. София – 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, на полуетажа.

6. Срокът за подаване на предложения е: от 07.01.2019 г. до 08.02.2019 г. (вкл.), всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

7. За допълнителна информация: тел. 02/ 8705054.

Конкурсната документация е утвърдена с Решение № 795 по Протокол № 65 от заседание на Столичен общински съвет, проведено на 22.11.2018 г.

 

07.01.2019