Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на район „Искър“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

 

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 13.02.2018 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301, а именно:

Едноетажна сграда с площ 185,00 (сто осемдесет и пет) кв. м, находяща се в гр. София, ж.к. „Дружба 2”, кв. 3, УПИ I, с идентификатор 68134.1505.2248.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение „за търговска и складова дейност“.

Начална конкурсна месечна наемна цена 428,00 (четиристотин двадесет и осем лева)  без ДДС за цялото помещение.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 14.01.2019 г. до 12.02.2019 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150.00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 12.02.2019 г.

Краен срок за подаване на документи – 12.02.2019 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 03; 979 07 37 – район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18.

11.01.2019