Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до О.Т. 901в, О.Т. 913г до О.Т. 913а, отпада улица от О.Т. 901а (нова) до О.Т. 908, местност с. Владая

21.10.2019

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“, Траскател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон I в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. “Витошки гранит“ и ул. “Жълта вода“ – Ф250 ПЕВП, с. Владая

21.10.2019

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изработен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 185 до о.т. 191, прилежаща на кв. 19, кв. 21 и кв. 83а, м. „ЦГЧ Банкя – кв. "Изгрев“

15.10.2019

Район „Витоша“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП – ИПЗ за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ ”Света София” в УПИ 11-2287, кв. 34 и УПИ V-469, кв. 32, м. Манастирски ливади-запад"

25.09.2019

Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изграждане на газопровод от ПИ 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до ПИ 68134.4363.85, м. “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“

29.08.2019

Район „Кремиковци“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, м. Могилите, кв. "Враждебна"

21.08.2019

Район „Средец“ обявява процедура за: "Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III"

07.08.2019

Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане за проект за ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I - „за ЖС и трафопост“

23.07.2019

Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за издаване на виза за проектиране на детска площадка в УПИ I – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1200.367), кв. 2, м. „Западен парк – представителна част“, СО – район „Илинден“, по плана на гр. София

23.07.2019

Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване на с. Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I" (шосе с. Владая – с. Мърчаево), ул. "Трендафил”, ПП ”Витоша”, ул. ”Бистра река”, ПП ”Витоша”, ул. ”Церова поляна”, ПП ”Витоша”, ул. ”Черешова градина”, ПП ”Витоша”, граница със с. Рударци, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I”, нерегулиран терен, Първокласен път Е-79"

09.07.2019

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...