Район ”Илинден” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробна схема № 19 за поставяне на преместваем обект в УПИ 111 – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1203.918), кв. 35, м. „Разсадника – Бежанци“, CO – район „Илинден“ по плана на гр. София.

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Илинден“ – CO на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с "Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община", приети е Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РИЛ19-РД09-178/21.11.2019 г. на кмета на CO – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробна схема № 19 за поставяне на преместваем обект в УПИ 111 – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1203.918), кв. 35, м. “Разсадника – Бежанци“, CO – район „Илинден“ по плана на гр. София.

Представянето на проекта за издаване на виза ще се проведе на 04.12.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателната зала па CO – район „Илинден“ е административен адрес: гр. София, жк. “Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

В четиринадесет (14) дневен срок от представянето могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране. Становищата могат да се подават в деловодството на СО – район „Илинден“ е административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по-късно от до 17:00 ч. на 18.12.2019 г. (сряда).

С проекта за издаване на виза за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район „Илинден“ – CO в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“, ет. 11, ст. 221, във всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране ще се проведе на 08.01.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателната зала на CO – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

22.11.2019