Назад

Столична община, направление Архитектура и градоустройство - обществено обсъждане на инвестиционните проекти за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков 44 в участъка от ул. „Кракра“ до Младежки театър

Провеждане на обществено обсъждане на инвестиционните проекти за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" 44 в участъка от ул. „Кракра“ до Младежки театър, на 28.04.2017 г. от 17.30 часа в зала на ет. 3 в Столична община, направление Архитектура и градоустройство, гр. София, ул. Сердика № 5

Проект "Паваж":
1. Дондуков - Организация на движението - лист 1
2. Дондуков - Организация на движението - лист 2
3. Дондуков - Типов напречен профил
4. бул. "Княз Александър Дондуков" - Ситуация - лист 1 
5. бул. "Княз Александър Дондуков" - Ситуация - лист 2

Проект "Асфалт":
1. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път
2. Булевард "Княз Александър Дондуков" - надлъжен профил на трамвайния релсов път


Проект "Смесена настилка":
1. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път при асфалтобетонно покритие
2. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път при
паважно покритие

3. Постоянна организация на движението лист 1
4. Постоянна организация на движението лист 2
5. Ситуация
6. Типов напречен профил - от ул. "Сердика" до ул. "Кракра"

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...