Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.08.2019

Дата на приключване: 31.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Анна Банишка – експерт в дирекция "Образование“


Тема: Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

Дата на откриване: 25.07.2019

Дата на приключване: 25.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“; Христо Ганков – завеждащ "Човешки ресурси"


Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.07.2019

Дата на приключване: 22.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Мита Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Даниела Йорданова – гл. юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община

Дата на откриване:

Дата на приключване: 11.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова, Асен Чакъров


Тема: Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди

Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Теодора Полимерова – директор на дирекция "Климат, енергия и въздух“