Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за
насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Карлос Контрера – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. №.СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com
  • На вниманието на: Карлос Контрера – общински съветник e-mail: patrioti.za.sofiya@gmail.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно проект на  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 28.02.2020 г. до 29.03.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: