Стратегия за дигитална трансформация на София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Владимир Данаилов – зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"
  • Относно: Обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

По електронен път:

  • На електронна поща: iskra.yovkova@sofia.bg / mark-aleks.evtimov@sofia.bg
  • На вниманието на: Владимир Данаилов – зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"
  • Относно: Обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

2. Форма на обществена консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • От 24.01.2020 г. до 24.02.2020 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

6.  Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


Публикувано на 27.05.2020 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за отразяване на постъпилите становища и предложения от проведената обществена консултация относно Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г.