Тема: Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие

Дата на откриване: 09.02.2023

Дата на приключване: 10.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии

Дата на откриване: 28.11.2022

Дата на приключване: 28.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева - заместник-кмет на Столична община; Лорита Радева, Анна Стойкова - общински съветници

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция„Околна среда“; Асен Чакъров – началник отдел „Опазване на околната среда“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.

Дата на откриване: 02.11.2022

Дата на приключване: 03.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината

Дата на откриване: 01.11.2022

Дата на приключване: 30.11.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“


Тема: Предложение за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

Дата на откриване: 12.10.2022

Дата на приключване: 12.11.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева, Иво Божков, Бойко Димитров, Борис Милчев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 10 от 28 резултата.