Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА223-ВК66-7464/08.08.2023 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • На хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис

На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА223-ВК66-7464/08.08.2023 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

  • По електронен път:

Ел. поща:  anna.m.angelova@sofia.bg

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА223-ВК66-7464/08.08.2023 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 09.08.2023 г. до 07.09.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 

5. Координати за връзка:

  • Анна Ангелова – старши експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО;
  • Тел. за връзка: 02/904 1445;
  • Ел. поща: anna.m.angelova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.