Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Александър Кузманов – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община;

По електронен път:

 • На e-mail: aleksandar.kuzmanov@sofia.bg
 • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община;
 • На вниманието на: Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“.

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

 • 30 (тридесет) календарни дни – от 10.05.2023 г. до 09.06.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад № СОА20-ВС66-9224-[7] / 10.05.2023 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
 2. Доклад, проект на решение и частична предварителна оценка на въздействието в .docx формат
 3. Проект на решение
 4. Частична предварителна оценка на въздействието .

5. Координати за връзка:

 • Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • e-mail: aleksandar.kuzmanov@sofia.bg
 • телефон: (02) 9377-321.

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


 ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 

Обобщена справка (публикувано на 04.07.2023 г.)
Проект на решение (публикувано на 04.07.2023 г.)
Нов Проект на решение на СОС (публикувано на 19.07.2023 г.)