Тема: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

Дата на откриване: 09.08.2023

Дата на приключване: 07.09.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община

Лице за контакти: Анна Ангелова – старши експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО

Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Публикувано на 19.01.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.

Вносители: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите

Публикувано на: 22.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Петър Трайков, e-mail: ptraykov@sofia.bg, тел.: 02/9377 403 и Теодора Полимерова, e-mail: t_polimerova@sofia.bg, тел.: 02/904 1362

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване"

Доклад и проект за решение

Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377 384

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 14 резултата.