Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha Kupel”

14.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"

26.06.2017

Заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и НПОРИМДЕРДТСО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация

20.06.2017

Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/

15.06.2017

Решение № 244 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица, находяща се в село Чепинци - район "Нови Искър"

15.05.2017

Решение № 243 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименни улици в с. Лозен и с. "Панчарево"

15.05.2017

Решение № 241 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Младост"

15.05.2017

Решение № 242 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Люлин"

15.05.2017

Решение № 240 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец".

12.05.2017

Решение № 239 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец"

12.05.2017