Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 2/04.06.2020 г. от заседания на комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община

Комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община, проведе заседания на 28.05.2020 г. и 04.06.2020 г.

Комисията разгледа всички постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони и в съответствие с утвърдените от кмета на Столична община Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища (Правилата).

Взетите решения от Комисията са отразени в публикуваните по-долу протоколи:

19.06.2020