Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

 

П О К А Н А 

за публично обсъждане на
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

 

Председателят на Столичния общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе онлайн на 31 август 2020 г. от 16:00 ч. и може да бъде проследено във фейсбук страницата на Столичния общински съвет.

По време на обсъждането коментари и въпроси ще могат да се правят чрез фейсбук чата в социалната мрежа.

Становища, коментари и въпроси по отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на e-mail: obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg   до 28.08.2020 г., включително.

 

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2019 г.
 • Приложение № 1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на приходите по бюджета от 01.01.2019 до 31.12.2019
 • Приложение № 2 – Сборен отчет за касовото изпълнение на разходите по бюджета по функции от 01.01.2019 до 31.12.2019
 • Приложение № 3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на разходите по параграфи от 01.01.2019 до 31.12.2019
 • Приложение № 4 – Сборен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства от 01.01.2019 до 31.12.2019
 • Приложение № 5 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2019 година
 • Приложение № 5.1. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на детски градини за 2019 г.
 • Приложение № 5.2. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на училища за 2019 г.
 • Приложение № 5.3. – Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2019 г.
 • Приложение № 6 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на Столична община
 • Приложение № 7 – Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз от 01.01.2019 до 31.12.2019
 • Приложение № 8 – Списък на проекти, финансирани по програм на ЕС
 • Приложение № 9 – Одитен доклад на Сметната палата

 

20.08.2020