Заповед № РД-02-15-72/10.08.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на изменение на ПУП – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2, разположен в землището на с. Казичене, Столична община, област София

 

Заповед № РД-02-15-72/10.08.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, издадена по искане на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, с която се разрешава изработване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2, разположен в землището на с. Казичене, Столична община, област София, част от проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“.


Заповед № РД-02-15-72/10.08.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
                                                            

18.08.2020