Заглавие Дата на публикуване
Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) на територията на Столична община 07.07.2019
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" 03.07.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО 27.06.2019
Столична община в качеството си на партньор на АСП, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме '2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по ОПРЧР 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на пълен работен ден (8 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 25.06.2019
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” 21.06.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document