Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място по заместване, в дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ 28.10.2022
Столичният общински съвет отправя Публична покана и обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ 25.10.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“ 21.10.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ 21.10.2022
Столичната община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 19.10.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” 12.10.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Средец" – 5 работни места 11.10.2022
Район "Илинден" обявява конкурс за "началник-отдел" „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 10.10.2022
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Кремиковци" – 4 работни места 10.10.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административна”, направление „Архитектура и градоустройство“ 06.10.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document